ขั้นตอนการดำเนินการ

2. เตรียมเอกสาร (แนบพร้อมใบสมัคร)

1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
4. ประกาศนียบัตรด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชม.
5. หลักฐานการแสดงด้านบัญชีการเงิน
5.1 สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน
5.2 สำเนาการเสียภาษี
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. กรอกใบสมัคร

3. ยื่นเอกสารทั้งหมดไปโรงเรียนที่ญี่ปุ่นที่สมัคร

4. ตม.ญี่ปุ่นพิจารณา (ประมาณ 2-3 เดือน)

5. จะได้รับใบพำนักให้อนุญาตอยู่ญี่ปุ่น (COE)

6.ชำระค่าเรียน

7.เตรียมตัวเดินทางไปเรียน

หมายเหตุ   
– เอกสารประกอบการสมัคร ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
– ต้องยื่นเอกสารการสมัครก่อนเปิดเทอม 4 เดือนทำการ