Menu

ขั้นตอนการดำเนินการ 

-กรอกใบสมัคร
-เตรียมเอกสาร (แนบพร้อมใบสมัคร)

1. บัตรประชาชน

2. ทะเบียนบ้าน

3. หลักฐานการศึกษา

4. ประกาศนียบัตรด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชม.

5. หลักฐานการแสดงด้านบัญชีการเงิน

5.1 สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน

5.2 สำเนาการเสียภาษี

6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ยื่นเอกสารทั้งหมดไปโรงเรียนที่ญี่ปุ่นที่สมัคร

-ตม.ญี่ปุ่นพิจารณา (ประมาณ 2-3 เดือน)

-จะได้รับใบพำนักให้อนุญาตอยู่ญี่ปุ่น (COE)

-ชำระค่าเรียน

-เตรียมตัวเดินทางไปเรียน

หมายเหตุ   – เอกสารประกอบการสมัคร ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

 – ต้องยื่นเอกสารการสมัครก่อนเปิดเทอม 4 เดือนทำการ