1. เมื่อได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนญี่ปุ่น ว่าใบอนุญาตให้พำนักในญี่ปุ่น

(Certificate of Eligibility – COE) ออกแล้ว

2. ให้นำใบ COE ตัวจริง (พร้อมเอกสารการประกอบการขอวีซ่า)

ไปยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตญี่ปุ่น ในประเทศไทย

3. หลังจากยื่นเอกสารแล้ว

จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

4. ยื่นคำร้องประมาณ 3-4 วันทำการ

จะได้รับวีซ่า ที่ติดในพาสปอตของเรา

5. เตรียมตัวเดินทางไปเรียน