อบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับคนไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดการสอน

  • สอนไวยกรณ์ การฟัง และการพูด ตามหลักสูตรของโรงเรียน หรือ ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของลูกค้า
  • สอนวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ประเภทของงานฝึกงานที่รับสอน

  • งานโรงงาน
  • งานเกษตร
  • งานปศุสัตว์
  • งานบริบาล
  • และอื่น ๆ

ใส่รูปหรือข้อความได้ตรงตำแหน่งนี้ครับ