KIDS COURSE  GROUP (รับอายุระหว่าง 7-11ปี)

       **ในกรณีน้อง ๆ คนไหนที่เคยมีพื้นฐานการเรียนมาบ้างแล้ว กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อวัดระดับการเข้าคลาสให้เหมาะสม**

 

KIDS COURSE  PRIVATE (เลือกวัน และ เวลาเรียนได้)